skip to Main Content

מדיניות משלוח והחזרות

האמור בסעיף זה יחול במקרה בו ההתקשרות בוצעה בנסיבות בהן לפי חוק הגנת הצרכן מדובר ב”עסקת מכר מרחוק.

ניתן לבטל את הרכישה באתר בפניה בכתב שתימסר בדואר אלקטרוני או פניה טלפונית תוך 14 ימים מהיום בו בוצעה הרכישה או מיום קבלת הטובין לפי המאוחר מבניהם. הוראה זו חלה רק אם מחיר הפריט עולה על 50 ₪ ועם החזרת המוצר לחנות מבלי שנפגם ומבלי שנעשה בו שימוש, באריזה מקורית. על הרוכש להשיב את הטובין לחנות מוזיאון ישראל, עם קבלת המוצרים בחנות יתבצע הביטול. הרוכש שהוא אדם עם מוגבלותאדם בן 65 ומעלה או עולה חדש, רשאי לבטל את העסקה בתוך 4 חודשים, בתנאי שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין העוסק לצרכן לרבות עסקה באמצעים אלקטרוניים.

במקרה של עסקאות מכר אשר בוטלו בהתאם לחוק הגנת הצרכן יחויבו דמי ביטול בגובה %5 או 100 ₪ לפי הנמוך מבניהם, למעט מקרים בהם ההתקשרות בוטלה בשל פגם במוצר או בגלל אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לגביו או בגלל אי אספקת המוצרים.

לביטול עסקה ניתן לפנות בציון פרטיך כולל שם מלא, מספר הזמנה ואמצעי התשלום בטלפון 02-6708883 בהתאם לשעות הפעילות של החנות  או בדוא”ל [email protected].

Back To Top